พลูโต เด็กชายจากดาวน้ำแข็ง
แม้จะแตกต่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติ ทุกคนมีอะไรในตัวที่ไม่เหมือนกัน
มีสติและรู้ตัว รักษาความปกติสุขของหัวใจ ชีวิตก็จะมีความสุขเป็นปกติ